Aktualności

Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach, a wodomierzem głównym w budynku.

Na wstępie należy nadmienić, że różnice („niedobory”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. Natomiast Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu (...) nałożyła na właściciela lub  zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych obowiązek rozliczania kosztów dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania winien obciążyć osobę korzystającą z lokalu, z tym że suma obciążeń za wodę i kanalizację nie może być wyższa niż koszty ponoszone przez odbiorcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.
Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).
Uczulamy naszych mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w półrocznych rozliczeniach.
Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.
Pomimo podejmowania różnych działań przez TBS Sp. z o. o. takich jak :  przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, sukcesywny montaż nowoczesnych wodomierzy, kontroli wizualnej mającej na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających to niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w zasobach  Zarządzanych przez TBS Sp. z o.o.
Zapewniamy Państwa, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i będą na bieżąco wykonywane przez Administracje i pracowników TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=