Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych rejestrowanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na zewnątrz budynków jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 2. Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 3.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: iod@tbs.piotrkow.pl
 4.  Przetwarzanie danych przy użyciu monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
 5.  Monitoring wizyjny obejmuje teren wokół budynków TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. 3 Maja 31.
 6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi do 1 miesiąc, z zastrzeżeniem pkt 7.
 8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przez uprawnione organy  lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”