Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, zdjęcia.
 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które w pełni nie spełniają wymagań WCAG 2.1.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - pochodzą one od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
 • Treści, które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów.
 • Mapy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Łuczyński.
 • E-mail: luczynskia@tbs.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732-37-70 wewnętrzny 30

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot zobowiązany powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot zobowiązany niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot zobowiązany może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Zarządu TBS Sp. z o.o. w postaci papierowej na adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 31, albo elektronicznej na adres:
sekretariat@tbs.piotrkow.pl.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim obsługuje klientów w dwóch budynkach zlokalizowanych przy Alei 3 Maja 31 oznakowane literami A i B.
Przed siedzibą przy Alei 3 Maja zlokalizowany jest parking z jednym wydzielonym, oznakowanym i przystosowanym stanowiskiem przeznaczonym dla samochodów osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w budynku B.

Budynek A

Wejście główne do budynku jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe w części przeszklone.
Do budynku prowadzą schody.
W holu na półpiętrze, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.

Budynek B

Wejścia są oznakowane i znajdują się na ścianie frontowej budynku. Budynek wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe w części przeszklone. Jedno wejście wyposażone jest w pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a dwa kolejne dostępne są z poziomu chodnika.
Osoby na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z toalety dla osób z niepełnosprawnościami mogą korzystać z podjazdu przy budynku B.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem wejścia na teren budynku osoby z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, oraz zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Możliwości wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem wejścia z psem asystującym na teren placówki jest wcześniejsze telefonicznego uzgodnienie terminu spotkania.
Brak możliwości korzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu ani online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.