Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, zdjęcia,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu

Wyłączenia

 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Łuczyński.
 • E-mail: luczynskia@tbs.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732-37-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, al. 3 Maja 31
 • E-mail: sekretariat@tbs.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732-37-70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim obsługuje klientów w dwóch budynkach zlokalizowanych przy Al. 3-go Maja 31 oznakowane literami A i B. Przed siedzibą przy Al. 3-go Maja zlokalizowany jest parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w budynku B.

Budynek  A
Wejście główne do budynku jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe w części przeszklone. Do budynku prowadzą schody. W holu na półpiętrze, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Budynek B
Wejścia są oznakowane i znajdują się na ścianie frontowej budynku. Budynek wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe w części przeszklone. Jedno wejście wyposażone jest w pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a dwa kolejne dostępne są z poziomu chodnika. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać z podjazdu przy budynku B.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=