Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych


 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 97-300 ul. Al. 3 Maja 31, tel: 44 732 37 70

e-mail: sekretariat@tbs.piotrkow.pl ,  Inspektor Ochrony Danych,   e-mail: iod@tbs.piotrkow.pl

strona internetowa: http://www.tbs-piotrkow.pl/

 1. Administratorem Danych Osobowych dla Właścicieli lokali jest Wspólnota Mieszkaniowa, której są członkami.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
 4. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 5. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu TBS Sp. z o.o., a w szczególności:

dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług,

– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.

 1. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

a) imię i nazwisko, pesel, adres

b) stanowisko

c) nazwę firmy,

d) dane teleadresowe i email,

e) adres protokołu internetowego użytkownika,

f) inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług lub są wymogiem zawarcia umowy,

g) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.


Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 2. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
 3. podmioty zapewniające obsługę, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną TBS Sp. z o. o
 4. instytucje lub inne podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez TBS Sp. z o.o..
 5. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
 2. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności,
  o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.  Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.