Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Centralne ogrzewanie

Dostawcą ciepła jest Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ulica Rolnicza 75. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat ustala dostawca ciepła w Taryfie zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie decyzji.


Dostawca ciepła obciąża odbiorcę opłatą za dostarczone ciepło, która składa się z dwóch grup kosztów:

  • kosztów stałych, niezależnych od ilości rzeczywiście pobranego ciepła, wynikających z mocy zamówionej i opłat stałych na rzecz dostawcy ciepła,
  • kosztów zmiennych, wynikających z ilości ciepła rzeczywiście pobranego do ogrzewania budynku oraz kosztów przesyłu ciepła do budynku.


W przypadku budynków stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski oraz budynków własnych stroną umowy na dostawę ciepła do budynku jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako odbiorca i dostawca Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski. W przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych stroną umowy na dostawę ciepła do budynku jest wspólnota mieszkaniowa jako odbiorca i dostawca – Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski.
Najemcy i właściciele lokali opłaty za ciepło regulują miesięcznie w formie zaliczek. Zaliczki rozliczane są po upływie okresu rozliczeniowego, to jest raz na dwanaście miesięcy, na podstawie faktycznych kosztów dostawy ciepła do budynku, wynikających z faktur dostawcy. Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków określają regulaminy rozliczeń.

Zgodnie z artykułem 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, za wybór metody rozliczeń i opracowanie regulaminu, wprowadzającego ją do stosowania, odpowiada zarządca budynku. W przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych regulamin rozliczeń zatwierdzany jest przez właścicieli lokali w formie uchwały.