Odpady komunalne

Zadania Gminy Piotrków Tryb. związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały uregulowane w ustawie z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Szczegółowe informacje w zakresie opłat, sposobu ich ustalania, wzoru deklaracji oraz podziału na sektory umieszczone są na stronie www.piotrkow.pl w zakładce: Gospodarka/Gospodarka odpadami.

Opłaty za odpady komunalne naliczane są od ilości osób zamieszkałych w lokalu. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych należy każdorazowo powiadomić TBS Sp. z o.o. na piśmie. Druki deklaracji dostępne są w naszej siedzibie lub w administracjach oraz na naszej stronie.

Prosimy o skłądanie deklaracji o odpadach komunalnych do naszej siedziby do dnia 25 każdego miesiąca, celem dokonania zmiany naliczeń.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=