Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /include/base/mySess.class.php on line 28

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /include/base/mySess.class.php on line 28

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /include/base/Counter.class.php on line 55
TBS Piotrków Trybunalski :
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.


22-01-2014 00:00
INFORMACJA

W związku z obniżeniem od dnia 1.02.2014 r. przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego opłat za odbiór odpadów komunalnych, nie jest konieczne ponowne składanie deklaracji przez najemców lokali mieszkalnych dzierżawionych, zarządzanych bądź stanowiących własność Spółki TBS.
Deklaracje na nowych drukach będą wymagane jedynie w przypadku zmiany w zakresie ilości osób lub sposobu segregacji odpadów.

Elżbieta Sapińska
Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Piotrkowie Trybunalskim
14-10-2013 00:00
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS

W związku z licznymi wnioskami wspólnot mieszkaniowych aktualnie prowadzona jest przez TBS Sp. z o.o. procedura zmian regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w zakresie zmiany okresu rozliczenia.

W przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych decyzje w zakresie podejmują właściciele lokali, tj. poszczególni właściciele lokali wyodrębnionych na własność i Gmina jako właściciel lokali niewyodrębnionych na własność.

Właściciele zauważyli potrzebę zmiany dotychczasowego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego okres - lipiec roku bieżącego - czerwiec roku następnego, na okres 12-miesięczny, ale obejmujący rok kalendarzowy. Właściciele chcą, aby koszty dostawy ciepła do budynku były rozliczane tak jak koszty utrzymania części wspólnej, czyli w okresie roku kalendarzowego. Ponadto od 2011 roku dostawca ciepła ustala ceny taryf z góry na okres roku kalendarzowego i tak też są kalkulowane zaliczkowe stawki opłat za centralne ogrzewanie, wpłacane co miesiąc na konto wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali.

Na odbytych w miesiącach marzec-kwiecień br. zebraniach rocznych większość wspólnot mieszkaniowych poleciło zarządcy - TBS przygotowanie aneksu do regulaminu rozliczeń oraz uchwały zatwierdzającej zmianę regulaminu rozliczeń w zakresie okresu rozliczeniowego.
Aktualnie podjęte uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów przez właścicieli lokali sukcesywnie zaczynają wpływać do TBS Sp.z o.o.

TBS poinformuje poszczególne wspólnoty , gdzie nastąpi zmiana okresu rozliczeniowego oraz przedłoży najemcom lokali informację w formie:
- rozliczenia kosztów ciepła za sezon 2012/2013 do dnia 20.10.2013 r. w przypadku braku zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę okresu rozliczeniowego,
- ogłoszeń na klatkach schodowych - w przypadku wyrażenia zgody przez wspólnotę mieszkaniową na zmianę okresu rozliczeniowego.


W przypadku zmiany okresu rozliczeniowego okres przejściowy będzie obejmował okres 18 miesięcy, tj. 01.07.2012r. - 31.12.2013r., natomiast od 2014r. przychody(naliczone zaliczki) oraz poniesione koszty przez wspólnotę mieszkaniową będą rozliczane w okresie roku kalendarzowego.

mgr inż. Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp.z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim
06-08-2013 00:00
INFORMACJA

Informujemy, iż istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu czynszu i świadczeń w placówkach Banku Spółdzielczego ESBANK, mieszczących się m.in. na ulicy Próchnika 36 oraz Słowackiego 155/157 w Piotrkowie Trybunalskim. Wpłaty są wolne od prowizji.

W załączeniu druk przelewu na nasze konto. WPLATA.pdf      Druk wpłaty na naszego konto ESBANK
28-05-2013 00:00
INFORMACJA

INFORMACJA dotycząca zbiórki odpadów komunalnych w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy!
Od lipca 2013 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z tym, że wprowadzane zmiany mają charakter systemowy i niezwykle istotny w zakresie codziennego funkcjonowania Państwa gospodarstw domowych uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy Państwa o przestrzeganie zasad zbiórki odpadów komunalnych.

Zmiany, które czekają mieszkańców
• Od lipca 2013 roku obowiązek odbierania odpadów komunalnych przejmują jednostki samorządu terytorialnego. Gminy staną się właścicielem odpadów wytworzonych na nieruchomościach zlokalizowanych na jej terenie. Właściciel będzie ponosił opłaty ( na rzecz Gminy ) z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów powstających na jego nieruchomości.
• Ustawa promuje postawę ekologiczną - mieszkańcy segregujący odpady komunalne będą płacić niższą stawkę za „wywóz i zagospodarowanie śmieci", niesegregujący - wyższą.
• W celu ułatwienia mieszkańcom oddawania odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym, w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, a także innych niebezpiecznych odpadów komunalnych, Gmina utworzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/637/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat dla nieruchomości zamieszkałych ustalono:

1) metodę naliczania opłaty - jako liczbę mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość.
2) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość/mieszkanie.
3) stawka za odpady zbierane selektywnie wynosi miesięcznie
8,50 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
17,00 zł dla gospodarstwa dwuosobowego
24,00 zł dla gospodarstwa trzyosobowego
30,00 zł dla gospodarstwa czteroosobowego
35,00 zł dla gospodarstwa pięcioosobowego i większego

4) stawka opłaty , gdy nie będzie prowadzona selektywana zbiórka odpadów , wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby w gospodarstwie domowym.
5) Opłaty za dany miesiąc należy wnosić zgodnie z deklaracją i obowiązującą umową najmu lokalu do 10 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim , zaś w przypadku lokali wyodrębnionych na konto podstawowe danej wspólnoty mieszkaniowej.

Zasady segregacji odpadów


Nowe zasady gospodarowania odpadami mają doprowadzić do odzyskiwania jak największej ilości materiałów nadających się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia. Do selektywnej zbiórki maja także zachęcić mieszkańców niższe opłaty za śmieci segregowane.
Oprócz niewątpliwych korzyści, segregacja odpadów to przede wszystkim nowe obowiązki dla wszystkich mieszkańców oraz bezwzględne przestrzeganie zasad gromadzenia i wyrzucania wytworzonych odpadów.
Aby Gmina, a bezpośrednio podmiot odbierający odpady komunalne uznali, że w obrębie poszczególnych nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów należy dostosować się do kilku zasad i wrzucać odpady do odpowiednich pojemników/worków z bezwzględnym przestrzeganiem zasad segregacji obowiązujących na terenie Miasta Piotrków Trybunalski.
01-03-2013 00:00
INFORMACJA

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym przestały funkcjonować następujące numery telefonów do administracji: 732 37 65, 732 37 66, 732 37 67, 732 37 68.

Aktualne numery telefonów dostępne są  tutaj.
07-01-2013 00:00
Oferta w zakresie zarządzania nieruchomościami

Piotrkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 31 jest spółką ze 100 % udziałem Miasta Piotrków Trybunalski. 

Posiadamy blisko 15-letnie doświadczenie w:
- zarządzaniu własnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
- zarządzaniu budynkami wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzaniu zasobem komunalnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- nadzorze inwestorskim.
 

Jesteśmy spółką osiągającą coroczny zysk. Kapitał zakładowy 12 231 440 zł i nadzór właścicielski Miasta Piotrków Trybunalski pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej. 

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy odrębne księgi rachunkowe i odrębne rachunki bankowe, gwarantując rzetelność i solidność wykonywanej usługi. W naszej kadrze znajdują się licencjonowani zarządcy nieruchomościami, osoby z uprawnieniami budowlanym we wszystkich specjalnościach . 

Zapewniamy miłą i fachową obsługę w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulowanie należności wobec dostawców mediów, skuteczną windykację, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie problemów , przygotowywanie programów modernizacyjno-remontowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku terenów mieszkaniowych i placów oraz zieleńców i ciągów pieszo-jezdnych, ciągłą analizę bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. 

W ramach polepszenia jakości technicznej, ekonomicznej i estetycznej nieruchomości nadzorujemy kompleksowe roboty dociepleniowe, remonty balkonów, klatek schodowych, korytarzy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nadzorujemy modernizację węzłów cieplnych , instalacji centralnego ogrzewania, likwidację gazowych podgrzewaczy wody. Zapewniamy regularne przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane, gwarantując tym samym bezpieczeństwo nieruchomości. Pomagamy zarządzanym wspólnotom w przeprowadzeniu procedury związanej z uzyskaniem kredytu bankowego umożliwiającego uzyskanie premii remontowej lub termomodernizacyjnej. 

W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy bez dodatkowych opłat m.in. :
- obsługę prawną wspólnoty świadczoną przez zatrudnionych radców prawnych;
- obsługę inwestorską podczas ewentualnych prac remontowych i modernizacyjnych;
- obsługę księgową;
- obsługę techniczną i administracyjną; 
- możliwość korzystania z sali na zebrania właścicieli.


Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy związane z zarządzaną nieruchomością , rozliczenia mediów na poszczególnych właścicieli , czy organizację zebrań Właścicieli.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy.
29-11-2010 00:00
INFORMACJA

Informacja ważna dla klientów TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Spółka TBS Sp z o.o. pracuje w każdy dzień roboczy od 7.30 do 15.30

Kasa - dokonywanie wpłat gotówkowych należności czynna codziennie od 8.00 do 15.00 oprócz środy, kiedy jest czynna od 10.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańca ( pokój obok Kasy ) – udzielanie informacji o bieżącym stanie opłat, zasad naliczeń i rozliczeń czynne codziennie od 8.00 do 14.00 oprócz środy, kiedy jest czynna od 8.00 do 17.00.
25-10-2010 00:00
Dłużnicy TBS w Krajowym Rejestrze Długów

            Na mocy obustronnie zawartej w dniu 16.04.2008r. Umowy o współpracy Nr NI/006024/2008 TBS Sp. z o.o. jest klientem Krajowego Rejestru Długów S.A.

TBS Sp. z o.o. po wyczerpaniu wszystkich wymogów wynikających z ustawy z dnia 09.04.2010r.  o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81 z 2010r. poz.530) na dzień 30.09.2010r. umieściło na początku października , w pierwszym wpisie do w Rejestru , 63 dłużników zalegających z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne , na łączną kwotę zadłużenia 793.584,64zł. Na dzień 25.10.2010 w KRD umieszczonych jest już 177 dłużników zalegających w opłatach na łączną kwotę 2.085.150,01 zł. Kolejni dłużnicy będą sukcesywnie dopisywani do Rejestru przez wierzyciela.

Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.

Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

 Galeria

Oficjalny serwis miasta

Oficjalny serwis www miasta

  Drukuj Zgłoś błąd Prześlij znajomemu
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
virtualnetia.com | projektowanie stron internetowych