Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.


24-05-2018 00:00
Ochrona danych osobowych w TBS Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., zgodnie z RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Piotrków Trybunalski Sp. z o.o z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje  3 Maja 31;

2)    inspektorem ochrony danych jest Pani Beata Popiołek, dane kontaktowe: popiolekb@tbs.piotrkow.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia, jak również wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z ewidencją osób zgłaszających się do TBS;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia;

5)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza rozporządzenia ogólnego;

7)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu realizacji zgłoszenia.
12-01-2018 00:00
OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 31 ogłasza, że  w terminie  od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. przyjmowane będą wnioski od osób, które chcą poprawić  dotychczasowe  warunki  mieszkaniowe  poprzez  najem  n/w lokalu  mieszkaniowego, będącego w zasobie mieszkaniowym  TBS  Sp.  z o.o.:                               
►w budynku przy ul. Sulejowska 31C  w Piotrkowie Tryb. składającego się z:
2  pokoi, kuchni, łazienki z wc, p.pokój, parter - o powierzchnia  46,40  m2.
Wnioski będą przyjmowane od osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski lub TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. (z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wyłączenia z użytkowania), które zobowiążą się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem oraz spełnią warunki określone w § 28 1 pkt. 1,2,3 Regulaminu kryteriów i trybu przeznaczania mieszkań,  zawartym w Akcie Założycielskim TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.
Deklarowane do oddania mieszkania powinny być w dobrym stanie technicznym, odnowione, nadające się do zasiedlenia bez potrzeby wykonywania w nich remontu.
O pierwszeństwie w przyznaniu lokalu decydować będzie stan techniczny opuszczonego lokalu.
Osoba umieszczona na liście najemcy przedmiotowego lokalu zobowiązana będzie do wpłacenia kaucji zabezpieczającej najem lokalu w wysokości 12-krotności czynszu, bez konieczności zawierania umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
Druki wniosków oraz wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie TBS Sp. z o.o. , Al. 3 Maja 31- w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  - pokój 26 lub 27  budynek B.
13-11-2017 00:00
O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa  budynku mieszkalnego z 31 lokalami mieszkalnymi i 3 użytkowymi przy ul. Jerozolimska 14/Starowarszawska 27, 29, 31 w Piotrkowie Tryb. - Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzi nabór zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane najmem lokalu mieszkalnego w zasobach TBS Sp. z o.o.  w realizowanej inwestycji zaprasza się do składania wniosków od dnia 6.12.2017 r.  w godz. 800-1430.

Wnioski wydane zostaną w siedzibie TBS Sp. z o.o., Al. 3  Maja 31  w pokoju  nr 26  od dnia 6.12.2017 r. po dokonaniu, na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, wyboru lokalu mieszkalnego przez osobę zainteresowaną najmem.

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych   w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego jest spełnienie przesłanek ustawowych dot. :
- dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
- nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta,
- wpłata partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
- wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.

Dzień, w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.
TBS Sp. z o.o. zastrzega, iż w przypadku braku zainteresowania realizacją w/w inwestycji budowa budynków może nie dojść do skutku.
21-10-2015 00:00
INFORMACJA

TBS Sp. z o.o. jako zarządca budynków przypomina, iż dzięki właściwemu użytkowanie urządzeń w lokalach mieszkalnych możemy zapobiec groźnym dla zdrowia i życia skutkom zatrucia tlenkiem węgla.

Główne przyczyny zaczadzeń związane są z  :

 • niesprawną wentylacją ( zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
 • niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
 • wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń do komina,
 • uszkodzonym lub niedrożnym kominem

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo dokonując przeglądu swojego piecyka, a urządzenie stare niesprawne bezwzględnie wymieńmy, na wyposażone czujnik czadu
i zawór odcinający dopływ gazu. Przed modernizacją łazienki, czy wymianą piecyka kąpielowego, należy bezwzględnie uzyskać w tej sprawie  opinię kominiarską. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku, gdy w lokalu zainstalowano natrysk w miejsce wanny, wtedy w łazience nie powinien funkcjonować piecyk z otwartą komorą spalania.

Bardzo ważne jest aby:

 1. wszystkie urządzenia były prawidłowo podłączone przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 2. zapewniony był stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenie oraz odpływ spalin,
 3. wszystkie urządzenia były prawidłowo eksploatowane i sprawne,

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie ma podstawowe znaczenie. Jego brak powoduje niedokładne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.
W związku z tym:

 1. przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
 2. nowe,  szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza lub powinny mieć funkcję rozszczelnienia (mikrowentylacji),
 3. nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, zarówno  w drzwiach do łazienki, jak i w przewodzie wentylacyjnym,
 4. w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik),
 5. kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej, drzwi łazienki muszą być wyposażone w kratki nawiewne ,
 6. nie wolno ogrzewać mieszkania za pomocą kuchni gazowych, piekarników gazowych lub gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
 7. instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
 8. w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,
 9. urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, która leży po stronie najemcy lub właściciela mieszkania, może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
Skutecznym sposobem na uniknięcie zatrucia jest zainwestowanie 100-200 zł w specjalne czujniki, które ostrzegą przed niewidzialnym i niewyczuwalnym, a śmiertelnie niebezpiecznym czadem.
                                             
          
Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim
02-07-2015 00:00
OGŁOSZENIE

dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Słowackiego, stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zamierza sprzedać nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Słowackiego, stanowiącą jego własność. Minimalna cena nieruchomości wynosi 1.330.000,00 zł. (brutto).

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnymi działek 29/3, 29/8, 30/71, 30/3, 26/8, 27/2, 26/10, 26/11, 26/9 obr. 28, o łącznej powierzchni 0,6647 ha. Nieruchomość gruntowa obejmująca ww. działki położona jest w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy
ul. Belzacką, ul. Słowackiego i ul. Kobyłeckiego, w sąsiedztwie Sklepu „Polo-Market” oraz zabudowy wielorodzinnej. Kompleks gruntów obejmuje działki o zróżnicowanej wielkości, co do których wydane zostały warunki techniczne dotyczące uzbrojenia.
Nieruchomość jest własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą przy ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP – 771-22-81-594, REGON – 590638145.
Sprzedający posiada zgodę Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim na sprzedaż nieruchomości (uchwała Rady Nadzorczej TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Nr 7 / VI /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej/Słowackiego, stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim).
Księga wieczysta Nr PT1P/00088802/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren będący przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Spółka posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dziewięciokondygnacyjnego wraz z infrastrukturą, prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, istnieje jednak możliwość przeznaczenia terenu pod zabudowę handlowo-usługową lub inną.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Przez nieruchomość przechodzą:
kabel eNN zasilający sklep „Polo-Market” – działka 29/3,
kanalizacja deszczowa ϕ 150 – działka 29/3,
kanalizacja deszczowa ϕ 200 – działki 29/3, 26/8, 30/3, 26/11, 27/2 oraz kanalizacja sanitarna ϕ 200 do Spółdzielni Mieszkaniowej i Uniwersytetu,
kanał ciepłowniczy wraz z komorą cieplną - działki 29/3, 29/8, 30/71, 30/3,
kable eNN i telefoniczne – działki 26/10, 26/11.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
Zapraszamy do składania ofert na zakup nieruchomości.
Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży nieruchomości.

Prezes Zarządu Spółki
Elżbieta Sapińska
02-07-2015 00:00
INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/121/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.07.2015r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 9,00 zł/osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 18,00 zł/osobę, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.Informujemy, iż istnieje możliwość zmiany sposobu składowania odpadów komunalnych na selektywny, o ile wszyscy mieszkańcy budynku zadeklarują taki sposób składowania odpadów komunalnych.
Elżbieta Sapińska
Prezes Towarzystwa Budownictwa
Społecznego
Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim
06-08-2013 00:00
INFORMACJA

Informujemy, iż istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu czynszu i świadczeń w placówce Banku Spółdzielczego ESBANK, mieszczącej się na ulicy Armii Krajowej 22c w Piotrkowie Trybunalskim. Wpłaty są wolne od prowizji.

W załączeniu druk przelewu na nasze konto. WPLATA.pdf      Druk wpłaty na naszego konto ESBANK
07-01-2013 00:00
Oferta w zakresie zarządzania nieruchomościami

Piotrkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 31 jest spółką ze 100 % udziałem Miasta Piotrków Trybunalski. 

Posiadamy blisko 15-letnie doświadczenie w:
- zarządzaniu własnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
- zarządzaniu budynkami wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzaniu zasobem komunalnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- nadzorze inwestorskim.
 

Jesteśmy spółką osiągającą coroczny zysk. Kapitał zakładowy 12 231 440 zł i nadzór właścicielski Miasta Piotrków Trybunalski pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej. 

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy odrębne księgi rachunkowe i odrębne rachunki bankowe, gwarantując rzetelność i solidność wykonywanej usługi. W naszej kadrze znajdują się licencjonowani zarządcy nieruchomościami, osoby z uprawnieniami budowlanym we wszystkich specjalnościach . 

Zapewniamy miłą i fachową obsługę w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulowanie należności wobec dostawców mediów, skuteczną windykację, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie problemów , przygotowywanie programów modernizacyjno-remontowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku terenów mieszkaniowych i placów oraz zieleńców i ciągów pieszo-jezdnych, ciągłą analizę bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. 

W ramach polepszenia jakości technicznej, ekonomicznej i estetycznej nieruchomości nadzorujemy kompleksowe roboty dociepleniowe, remonty balkonów, klatek schodowych, korytarzy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nadzorujemy modernizację węzłów cieplnych , instalacji centralnego ogrzewania, likwidację gazowych podgrzewaczy wody. Zapewniamy regularne przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane, gwarantując tym samym bezpieczeństwo nieruchomości. Pomagamy zarządzanym wspólnotom w przeprowadzeniu procedury związanej z uzyskaniem kredytu bankowego umożliwiającego uzyskanie premii remontowej lub termomodernizacyjnej. 

W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy bez dodatkowych opłat m.in. :
- obsługę prawną wspólnoty świadczoną przez zatrudnionych radców prawnych;
- obsługę inwestorską podczas ewentualnych prac remontowych i modernizacyjnych;
- obsługę księgową;
- obsługę techniczną i administracyjną; 
- możliwość korzystania z sali na zebrania właścicieli.


Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy związane z zarządzaną nieruchomością , rozliczenia mediów na poszczególnych właścicieli , czy organizację zebrań Właścicieli.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy.
29-11-2010 00:00
INFORMACJA

Informacja ważna dla klientów TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Spółka TBS Sp z o.o. pracuje w każdy dzień roboczy od 7.30 do 15.30

Kasa - dokonywanie wpłat gotówkowych należności czynna codziennie od 8.00 do 15.00 oprócz środy, kiedy jest czynna od 10.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańca ( pokój obok Kasy ) – udzielanie informacji o bieżącym stanie opłat, zasad naliczeń i rozliczeń czynne codziennie od 8.00 do 14.00 oprócz środy, kiedy jest czynna od 8.00 do 17.00.
25-10-2010 00:00
Dłużnicy TBS w Krajowym Rejestrze Długów

            Na mocy obustronnie zawartej w dniu 16.04.2008r. Umowy o współpracy Nr NI/006024/2008 TBS Sp. z o.o. jest klientem Krajowego Rejestru Długów S.A.

TBS Sp. z o.o. po wyczerpaniu wszystkich wymogów wynikających z ustawy z dnia 09.04.2010r.  o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81 z 2010r. poz.530) na dzień 30.09.2010r. umieściło na początku października , w pierwszym wpisie do w Rejestru , 63 dłużników zalegających z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne , na łączną kwotę zadłużenia 793.584,64zł. Na dzień 25.10.2010 w KRD umieszczonych jest już 177 dłużników zalegających w opłatach na łączną kwotę 2.085.150,01 zł. Kolejni dłużnicy będą sukcesywnie dopisywani do Rejestru przez wierzyciela.

Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.

Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

 Galeria

Oficjalny serwis miasta

800 lat 1217-2017 Piotrków Trybunalski

Oficjalny serwis www miasta

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim