Zasób TBS

Czynsz w zasobach TBS Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26.10.1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych TBS Sp. z o.o. ustalane są przez Zgromadzenie Wspólników. Wysokość czynszu winna być ustalona w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań TBS związanych z budową.

W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30.09.2009 roku, czynsz w skali roku nie może przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu. W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego czynsz w skali roku nie może przekraczać 5% wartości odtworzeniowej lokalu.

Wartość odtworzeniowa została zdefiniowana w art. 2 ust.1. pkt.12 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.