Zasób Gminy Piotrków Trybunalski

Czynsz w publicznym zasobie mieszkaniowym Gminy Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z art.8 pkt.1. ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stawki czynszu ustala organ wykonawczy, tj. Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb., w formie zarządzenia.
Wysokość czynszu winna zagwarantować właścicielowi pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, tj.
– koszty utrzymania technicznego,
– amortyzacja budynku,
– koszty zarządzania (administrowania),
– koszty utrzymania czystości,
– ubezpieczenie budynku,
– podatek od nieruchomości,
– koszty windykacji,
– pozostałe koszty, np. monitoring,

Zgodnie z art.8a ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów (…) w zakresie podwyższania czynszu obowiązują następujące zasady:
– podwyższanie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy,
– podwyżka czynszu wymaga trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
– wypowiedzenie wysokości czynszu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie,
– podwyżka, w wyniku której czynsz nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu czynszu nie wymaga uzasadnienia,
– podwyżka, w wyniku której czynsz przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej wymaga uzasadnienia, na pisemny wniosek lokatora.

Zasady polityki czynszowej w Gminie Piotrków Tryb. ustalono w celu zróżnicowania poziomu czynszu najmu lokalu mieszkalnego położonego w zasobie mieszkaniowym gminy ze względu na jego standard – wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje, ogólny stan techniczny budynku, jego położenie w mieście, usytuowanie lokalu w budynku.
Stawka czynszu podstawowego (średnia w zasobie) za 1 m2 powierzchni użytkowej dotyczy lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w I strefie miasta, wyposażonym w instalację wodno – kanalizacyjną, wc, łazienkę. Do stawki bazowej czynszu zatwierdzono czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu, które wynikają z treści art.7 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów (…).