Ogłoszenie O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY UL. bELZACKIEJ/sŁOWACKIEGO W Piotrkowie TRYBUNALSKIM

Ogłoszenie O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY UL. bELZACKIEJ/sŁOWACKIEGO W Piotrkowie TRYBUNALSKIM

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Słowackiego, stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie TBS Sp. z o.o. przy ul. Al. 3 Maja 31 w Piotrkowie Trybunalskim ( świetlica ) w dniu  27.07.2020 r. o godzinie  1100.
 2. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnymi działek 26/8, 29/3, 29/8, 30/3,30/71 obr. 28 o  powierzchni 4649 m2. Nieruchomość gruntowa obejmująca ww. działki położona jest w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ul. Belzacką,
  ul. Słowackiego i ul. Kobyłeckiego, w sąsiedztwie Sklepu „Polo-Market” oraz zabudowy wielorodzinnej. Kompleks gruntów obejmuje działki o zróżnicowanej wielkości, co do których wydane zostały warunki  techniczne dotyczące uzbrojenia.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.037.000,00 zł.
 4. Uzyskana cena sprzedaży nie zawiera  podatku  VAT.
 5. Nieruchomość jest własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą przy ul. Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski,  NIP – 771-22-81-594, REGON – 590638145.
 6. Księga wieczysta Nr PT1P/00088802/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 7. Teren będący przedmiotem przetargu  nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 8. Spółka posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dziewięciokondygnacyjnego wraz z infrastrukturą.
 9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 10. Przez nieruchomość przechodzą:
 11. Kabel eNN zasilający sklep „Polo-Market” – działka 29/3,
 12. Kanalizacja deszczowa  150 działka 29/3,
 13. Kanalizacja deszczowa   200 – działki 29/3, 26/8, 30/3, 26/11, 27/2 oraz kanalizacja sanitarna   200 do Spółdzielni Mieszkaniowej i Uniwersytetu,
 14. Kanał ciepłowniczy wraz z komorą cieplną  – działki 29/3, 29/8, 30/71, 30/3,
 15. Kable eNN i telefoniczne  – działki 26/10, 26/11.
 16. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego, w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, udostępnionym na stronie internetowej pod adresem www.tbs.piotrkow.pl lub w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Al. 3 Maja 31 w Piotrkowie Trybunalskim w Dziale Budownictwa Mieszkaniowego pokój 19, w siedzibie TBS Sp. z o.o. można zapoznać się także z dokumentacją dotyczącą nieruchomości  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
 19. Wysokość wadium ustala się na 10.370,00  ,  tj. 1% ceny wywoławczej.
 20. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzony przez PKO BP S.A. Oddział Piotrków Tryb. 30102039160000060200219980 z dopiskiem „wadium – działka”  do dnia 24 lipca 2020 r.
 21. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
 22. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 23. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 24. Wadium przechodzi na własność organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta,  który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży.
 25. Sprzedający zatrzymuje wadium, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia.
 26. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego, które spełnią niżej wymienione warunki:
 27. Wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 28. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym.
 29. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgodę odpowiedniego organu jeżeli taki obowiązek wynika z aktu założycielskiego (statutu).

Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 2278).  

 • Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa.
 • Uczestnicy przetargu złożą stosowne oświadczenie o zapoznaniu się, między innymi, z treścią niniejszego ogłoszenia, z treścią regulaminu, a także ze stanem prawnym i technicznym licytowanej nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu, o którym mowa w pkt 13.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu.

MAPA DZIAŁKI I REGULAMIN PRZETARGU DOSTĘPNE SĄ W BIP TBS SP. Z O.O. W ZAKŁADCE „PRZETARGI POZA USTAWĄ PZP”