Ogłoszenie o naborze na nowe lokale mieszkalne TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór zainteresowanych najmem lokalu w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki,  zapraszamy do składania wniosków na najem lokalu w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim w dwu turach, ustalonych w oparciu o kryteria  pierwszeństwa określone w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Wnioski dla osób zainteresowanych do pobrania  na stronie www.tbs.piotrkow.pl.
Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych na  stronie rzutów kondygnacji budynków, bądź  kart poszczególnych lokali.

Termin składania wniosków dla osób z prawem pierwszeństwa 08.04.2020r. od godziny 8.00 na adres broniewskiego@tbs.piotrkow.pl do 10.04.2020 godzina 15.00.

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego jest spełnienie przesłanek ustawowych dotyczących:

– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub pobliskiej miejscowości,

– wpłaty partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego

– wpłaty kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.

Dzień, w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu, jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.

W dniu 08.04.2020 r. od godziny 8.00 odbędzie się nabór  zainteresowanych  najmem  lokalu mieszkalnego w budynkach A i B przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski, które zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem, które wychowują przynajmniej 1 własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1116 ze zm.) tj.
– dzieci małoletnie,

– dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– dzieci do ukończenia przez nie 25-go roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W dniu  08.04.2020 r. od godziny 8.00  odbędzie się nabór zainteresowanych  najmem  lokalu mieszkalnego w budynkach A i B przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim,  które wychowują przynajmniej 1 własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1 a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1116 ze zm.) tj.
– dzieci małoletnie,

– dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych
 i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły
i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W dniu 08.04.2020 r. od godziny 8.00 odbędzie się nabór   zainteresowanych  najmem  lokalu mieszkalnego w budynkach A i B przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim posiadających  tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski, które zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal
z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem.

Nabór dla osób z prawem pierwszeństwa zakończy się 10.04.2020 o godzinie 15.00.

Informacja o naborze dla  wszystkich pozostałych  zainteresowanych  najmem  lokalu mieszkalnego w BUDYNKACH A i B przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim zostanie zamieszczona na stronie TBS 15.04.2020.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w terminie zgodnym z ogłoszeniem na adres  broniewskiego@tbs.piotrkow.pl w formacie .pdf lub .jpg (skan wniosku, lub jego zdjęcie).
We wniosku należy podać adres lokalu stanowiącego własność Miasta lub TBS, jeśli będzie dotyczyło go  zrzeczenie tytułu i jego opuszczenie, z dniem zawarcia umowy najmu.
Numer telefonu bądź adres email jest bezwzględnie  konieczny, celem umożliwienia kontaktu  z wnioskodawcą.

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki, nabór przyszłych najemców  odbędzie się drogą elektroniczną w dwóch etapach, ustalonych w oparciu o kryteria  pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.