Odpady komunalne

Zadania Gminy Piotrków Tryb. związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały uregulowane w ustawie z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowe informacje w zakresie opłat, sposobu ich ustalania, wzoru deklaracji oraz podziału na sektory umieszczone są na stronie www.piotrkow.pl w zakładce: Gospodarka/Gospodarka odpadami.

Opłaty za odpady komunalne naliczane są od ilości osób zamieszkałych w lokalu. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych należy każdorazowo powiadomić TBS Sp. z o.o. na piśmie. Druki deklaracji dostępne są w siedzibie TBS Sp. z o.o., w administracjach oraz na stronie www.piotrkow.pl.