KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU NA NOWE LOKALE MIESZKALNE W SYSTEMIE TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim  ogłasza , iż nabór  zainteresowanych najmem lokalu w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest aktualnie przygotowywany i ogłoszenie o jego rozpoczęciu ukaże się wkrótce. 

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki, nabór przyszłych najemców  odbędzie się drogą elektroniczną w dwóch turach, ustalonych w oparciu o kryteria  pierwszeństwa określone  w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Stosowny wzór   wniosku  wkrótce będzie można pobrać ze strony internetowej TBS Sp. z o.o. www.tbs.piotrkow.pl,  a następnie złożyć go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy TBS Sp. z o. o: broniewskiego@tbs.piotrkow.pl .

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych    w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Kolejność złożonych wniosków ustalana będzie na podstawie daty i godziny wpływu wniosku na pocztę elektroniczną Spółki.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego jest spełnienie przesłanek ustawowych dotyczących:

– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub pobliskiej miejscowości,

wpłaty partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego,

– wpłaty kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu  przed podpisaniem umowy najmu.

W pierwszym etapie odbywać  się  będzie nabór  zainteresowanych  najmem  lokalu mieszkalnego w budynkach A i B przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim spełniających niżej wymienione kryteria:


-posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski, które zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem, które wychowują przynajmniej 1 własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1116 ze zm.) tj.
– dzieci małoletnie,

– dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

-wychowujących  przynajmniej 1 własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1 a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1116 ze zm.) tj.
– dzieci małoletnie,

– dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

-posiadających  tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Piotrków Trybunalski, które zobowiązały się zrzec tego tytułu i opuścić lokal z dniem zawarcia umowy najmu z Towarzystwem.

W drugim etapie nabór  odbywać  się będzie dla wszystkich pozostałych  zainteresowanych  najmem   lokalu mieszkalnego w  budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Sposób elektronicznego składania wniosku zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wraz ze wzorem wniosku.

Nabór na dany lokal  zostaje zamknięty po przyjęciu przez TBS prawidłowo wypełnionego wniosku zgodnie z obowiązującymi kryteriami wymienionymi wyżej.