Dostarczanie korespondencji

Zgodnie z Regulaminem doręczania korespondencji do lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez TBS Sp. z o.o., osoby które wskazały adres do korespondencji inny niż lokal, którego korespondencja dotyczy obciążane będą opłatami za usługi dodatkowe – opłatami za doręczenie korespondencji w wysokości poniesionych przez Spółkę, rzeczywistych kosztów jej wysłania do odbiorcy, obejmujących opłatę pocztową za wysłanie listu poleconego ekonomicznego oraz ewentualną opłatę pocztową za zwrot do TBS Sp. z o.o. korespondencji „niepodjętej w terminie”.
Rozliczenie usług dodatkowych, o których mowa powyżej będzie dokonywane w okresach rocznych, tj. według stanu na ostatni dzień grudnia danego roku kalendarzowego.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem korespondencji w formie elektronicznej mogą złożyć w tej sprawie „Oświadczenie dotyczące korespondencji elektronicznej”. Druk dostępny jest w siedzibie Spółki – budynek B, pomieszczenie przy kasie oraz pod adresem: Druki do pobrania