Dane osobowe – RODO

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo.
Z dniem 25. maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31, informuje, że od dnia 25. maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez TBS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2.7 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

– administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31,
Inspektorem ochrony danych TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. jest: Beata Popiołek, kontakt: popiolekb@tbs.piotrkow.pl

– administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa,

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa (Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Tekst jednolity: Dz.U.00.80.903 z późniejszymi zmianami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Tekst jednolity: Dz.U.04.261.2603 z późniejszymi zmianami, Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. Tekst jednolity: Dz.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (Dz.U.201 nr 71 poz. 773), Uchwał Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz świadczenia usługi zarządzania przez TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

– Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa;
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
• Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.